شماره حساب: 0104447742006
شماره کارت: 6037691990008765
بانک صادرات شعبه شهید ابراهیم جعفری اصفهان

شماره حساب:5751071473
شماره کارت:6104337829590122
بانک ملت شعبه چهارراه حکیم نظامی اصفهان

به نام انجمن امداد دانشجویی مردمی ایما