تمامی فعالیت های این انجمن به صورت داوطلبانه انجام می شود.

شما هم می توانید جهت آشنایی و عضویت در انجمن ایما در جلساتی که پنجشنبه های اول ماه ساعت 16 تا 18 که در دفتر انجمن واقع در خیابان باهنر برگزار می گردد؛ شرکت نمایید و یا با شماره 09016634166 واحد جذب و ساماندهی تماس حاصل فرمایید.