برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های مختلف جهت ارتقای سطح فرهنگ و آگاهی مادران و نیز پیگیری‌های مربوط به مهارت آموزی و حمایت از زنانی که استعداد و توان اشتغال دارند در این تیم صورت می‌گیرد.