آیینی با هدف ایجاد فضایی شاد برای مددجویان بهزیستی، خانه های سالمندان، بیمارستان ها و خانواده های ساکن مناطق محروم در اعیاد ملی و مذهبی.