شناخت دقیق معضلات منطقه، مردم مناطق محروم، انجام تحقیقات و بررسی های آماری و ارجاع موارد مختلف مشاهده شده به تیم‌های مربوطه از جمله وظایف این تیم می باشد.