جشنی ویژه کودکان محروم از تحصیل که راهی مدرسه می شوند.