معاینات دوره ای کودکان و خانواده های تحت پوشش، برگزاری دوره های آموزشی-بهداشتی جهت پیشگیری از بیماری ها، تشخیص، ارزیابی، پیگیری و ارائه خدمات بهداشتی-پزشکی از جمله فعالیت های این تیم می باشد.