برگزاری بازارچه در مواقعی از سال با هدف معرفی معضلات اجتماعی، جذب داوطلب و فروش صنایع دستی مددجویان انجمن ایما.