آیینی جهت جمع‌آوری آرزوهای کودکان مناطق محروم به منظور نمایش جنس خواسته‌ها و دغدغه‌های کودکان این مناطق به مردم و برآوردن آرزوهای کودکان.